DEJAVNOSTI NA PROJEKTU

 

1. JEZIKOVNE DELAVNICE

Organizirali bomo jezikovne delavnice za vzgojiteljice in za učitelje razrednega pouka ter za učitelje družboslovnih in naravoslovnih predmetov v slovenskem jeziku na dvojezičnih šolah v Porabju. Poleg jezikovnih delavnic za učitelje v Porabju bomo organizirali delavnice v madžarskem jeziku za vzgojiteljice dvojezičnih vrtcev v Prekmurju. Jezikovne delavnice bodo izvedli strokovnjaki iz matičnih držav.

 

2. PREDSTAVITEV E-GRADIV

V sklopu ESS projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah« so učitelji dvojezičnih šol v Prekmurju med drugim razvili dvojezična (madžarsko-slovenska) e-gradiva za dvojezično poučevanje. Med ostalim je bilo razvito -gradivo z naslovom »Miška Dida – igraje do večjezičnosti« in e-gradivo za predmet naravoslovje za 7. razred dvojezičnih VIZ.

Učitelji/razvijalci omenjenih e-gradiv iz dvojezičnih VIZ v Prekmurju bodo v sklopu dejavnosti »Predstavitev e-gradiv« učiteljem porabskih dvojezičnih šol predstavili pripravljeno e-gradivo in poučevanje oz. delo s temi gradivi.

 

3. SEMINAR POSLOVNE KOMUNIKACIJE ZA VODSTVENE KADRE DVOJEZIČNIH ŠOL

Posebej za vodstvene delavce dvojezičnih šol v Prekmurju in Porabju (ravnatelje in njihove pomočnike) bomo organizirali seminar s področja jezikovne prepoznavnosti dvojezičnih zavodov in poslovne komunikacije s pomočjo IKT tako v madžarskem kot tudi v slovenskem jeziku. Poleg poslovne komunikacije je predvidena tudi nadgradnja obstoječega dvojezičnega (slovensko-madžarskega) on-line slovarja za poslovno komunikacijo, ki so ga pripravile ravnateljice dvojezičnih šol v Prekmurju v sklopu projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah«.

 

4. POSODABLJANJE SISTEMOV IZOBRAŽEVANJA – PILOTNA POSKUSA

Eden od ciljev oz. prioritet razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja je posodabljanje sistemov izobraževanja. V sklopu že omenjenega ESS projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih zavodih« sta se v Prekmurju izvajala pilotna projekta oz. poskusa z naslovom »Hkratno opismenjevanje v madžarščini in slovenščini v Dvojezični osnovni šoli I Lendava« in »Delna zunanja diferenciacija pri madžarščini kot drugem jeziku v Dvojezični srednji šoli Lendava«. V poskusu »Hkratno opismenjevanje v madžarščini in slovenščini v Dvojezični osnovni šoli I Lendava« sodelujejo 4 dvojezične osnovne šole v Prekmurju. Eksperimentalna skupina je na DOŠ I Lendava, na ostalih DOŠ (Genterovci, Dobrovnik in Prosenjakovci) so kontrolne skupine. Cilj uvajanja hkratnega opismenjevanja je ustvariti pogoje, ki bi že v prvem razredu spodbujali starše/učence k opismenjevanju v madžarskem jeziku in k izbiri predmeta madžarščina kot materinščina. Namen poskusa je torej ugotoviti, ali je mogoče sedanjemu načinu opismenjevanja učencev − po katerem se le-ti opismenjujejo v slovenščini ali madžarščini, v drugem jeziku pa z zamikom, na ravni drugega jezika − dodati tudi možnost hkratnega opismenjevanja, ki staršev – predvsem dvojezičnih – učencev ne sili v izbiro med enim in drugim jezikom. Poskus se bo v šolskem letu 2013/14 izvajal v isti generaciji učencev v 2. razredu. S strani staršev se je tudi pred vpisom otrok v 1. razred v šolskem letu 2013/14 pokazala potreba po možnosti vpisovanja otrok k temu modelu, v primerjavi s preteklim šolskim letom se je  skoraj 50 % več staršev odločilo za ta model. Izvajanje želimo uresničiti v novem projektu, v  okviru katerega hkratno opismenjevanje v šolskem letu 2013/14 izvajamo v 1. razredu, v šolskem letu 2014/15 pa bi ga radi izvajali v 1., 2. in 3. razredu DOŠ I Lendava. Pri izvajanju modela bomo izhajali iz izsledkov in ugotovitev poskusa, obenem pa bomo preizkušali metode, ki jih poskus ni zajel oziroma odpravljali morebitne pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri poskusu (npr. drugačno zaporedje pri obravnavi štirih abeced, drugačna dinamika uvajalnega obdobja, druga učna sredstva).  Poskus »Delna zunanja diferenciacija pri madžarščini kot drugem jeziku v Dvojezični srednji šoli Lendava« se je v šolskem letu 2012/13 izvajal v 1. letniku vseh izobraževalnih programov DSŠ Lendava. Bistvo poskusa je, da se dijaki, ki se v dvojezično srednješolsko izobraževanje vključujejo brez znanja madžarščine, ker so končali osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom, madžarščino kot drugi jezik učijo ločeno od dijakov, ki so končali dvojezično osnovno šolo. S poskusom se želi ugotoviti, ali dijaki obeh skupin – nadaljevalne in začetne ravni – bolje napredujejo pri pouku madžarščine,

če ta poteka na dveh ravneh zahtevnosti (zunanja diferenciacija), kot so napredovali dijaki, ko so bili v isti skupini. Posledično pričakujemo, da se bo s hitrejšim in boljšim razvijanjem sporazumevalne zmožnosti v madžarščini dvignila tudi kakovost dvojezičnega pouka pri ostalih predmetih. Poskus se bo v šolskem letu 2013/14 nadaljeval v 2. letniku.

Ker ugotovitev poskusa v okviru poskusa ni mogoče preizkušati v naslednjih generacijah, želimo znotraj novega projekta nadgraditi v poskusu preizkušani model kot posodobitev poučevanja madžarskega jezika kot drugega jezika. V novem projektu torej delno zunanjo diferenciacijo pri madžarščini kot drugem jeziku v šolskem letu 2013/14 izvajamo v 2. letniku. V šolskem letu 2014/15 pa bi jo izvajali v 1., 2. in 3. letniku DSŠ Lendava. Pri izvajanju modela, ki je bil v šolskem letu 2012/13 dobro sprejet med dijaki in učitelji (to kažejo rezultati anketnih vprašalnikov in intervjujev), bomo izhajali iz izsledkov in ugotovitev poskusa, odpravljali morebitne pomanjkljivosti, preizkušali nova učna gradiva. Zanimanje za oba »nova« modela je med učenci, dijaki in starši veliko, tudi učitelji so v tem obdobju – poteka tudi posodobitev pouka na OŠ in gimnaziji – odprti za spremembe.

 

5. POSODABLJANJE IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI II LENDAVA, KI IZVAJA PROGRAME ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Na Dvojezični osnovni šoli II Lendava, ki izvaja programe za otroke s posebnimi potrebami, poteka pouk v različnih kombinacijah razredov, poleg tega pa je tudi sestava učencev različna: učenci z znanjem samo slovenskega jezika, madžarsko in slovensko govoreči učenci in učenci s pretežnim znanjem madžarskega jezika. Ker na šoli primanjkuje pedagoškega kadra z znanjem madžarskega jezika, bomo v sklopu projekta vpeljali timski pouk v kombinaciji z gostujočim učiteljem z znanjem madžarskega jezika po metodi vezave jezika na osebo. Pouk v kombinaciji z gostujočim učiteljem z znanjem madžarskega jezika bomo uvedli v kombiniranem oddelku 5., 6. in 7. razreda pri urah matematike v programu z nižjim izobrazbenim standardom ter pri določenih predmetnih področjih v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

 

6. RAZVOJ VSEBIN ZA DVOJEZIČNE VRTCE

Za predšolske otroke v dvojezičnih vrtcih v Prekmurju bomo razvili program pravljična slikanica v madžarskem jeziku. Poleg delovnega gradiva za otroke bomo v sklopu projekta razvili še priročnik/smernice dela za izvajalke programa pravljične slikanice. S pomočjo programa pravljična slikanica bodo imele vzgojiteljice možnost otrokom preko delovnega gradiva približati madžarsko otroško literaturo v povezavi z elementi razvijanja porajajoče

se pismenosti pri predšolskih otrocih. Namenjeno je temu, da bi otroka spodbujali pri njegovi rasti in razvoju, in sicer skozi pravljične aktivnosti in s povabilom v svet branja, igre, ustvarjanja in domišljije. V delovnem gradivu bo sleherni otrok ustvarjal tako znotraj vrtca kot tudi doma. Pomembno je poudariti, da vsebina dolgoročno ne bo statična in se iz leta

v leto ponavljala, ampak se bo glede na generacijo otrok spreminjala, dopolnjevala, prilagajala.

 

7. OBLIKE IZOBRAŽEVANJA ZA OHRANJANJE NARODNE KULTURE IN IDENTITETE PRI PREKMURSKIH MADŽARIH IN PORABSKIH SLOVENCIH

Pri ohranjanju narodne kulture in identitete prekmurskih Madžarov in Porabskih Slovencev ter pri ozaveščenosti širšega okolja o pomembnosti madžarskega jezika in madžarske kulture na dvojezičnem območju Prekmurja in slovenskega jezika in kulture v Porabju igrajo pomembno vlogo tudi razne oblike izobraževanja v jeziku manjšin. Zato bomo v sklopu projekta v dvojezičnih osnovnih šolah in dvojezični srednji šoli v Prekmurju in Porabju

v jeziku manjšin izvajali dejavnosti, kot so slovenska in madžarska folklora, slovenska in madžarska ljudska glasba, poučevanje ljudskih glasbil, slovenska in madžarska gledališka dejavnost, recitatorstvo, ljudska obrt - lončarstvo in likovna umetnost. Poleg usvajanja jezika s pomočjo različnih izobraževalnih dejavnosti bo izvajanje omenjenih dejavnosti pripomoglo k ohranjanju narodne in kulture identitete ter pri preseganju stereotipov med pripadniki obeh narodov v Prekmurju in Porabju.

 

8. PROGRAM POUČEVANJE MANJŠINSKIH JEZIKOV Z NOVIMI METODAMI IN PRISTOPI

Poleg pomanjkljive ozaveščenosti učencev in njihovih staršev o pomembnosti madžarskega jezika in kulture na dvojezičnem območju Prekmurja oz. slovenskega jezika in kulture v Porabju je pomanjkljiva tudi ozaveščenost širšega okolja o pomembnosti madžarskega jezika in kulture v Sloveniji in slovenskega jezika in kulture na Madžarskem. Eden izmed prvih korakov, ki lahko pripomore k boljši prepoznavnosti obeh kultur je učenje madžarskega in slovenskega jezika. Ker so se v sklopu ESS projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah« razvila dvojezična e-gradiva za opismenjevanje, bomo v sklopu programa poučevanja madžarskega in slovenskega jezika s pomočjo e-gradiv uporabili nove metode in pristope pri zunajšolskem poučevanju madžarskega jezika v Ljubljani in slovenskega jezika v Porabju.

Uporaba razvitih e-vsebin oz. e-gradiv pri zunajšolskem poučevanju madžarskega in slovenskega jezika pomeni nov pristop, s čimer bo akultativno poučevanje manjšinskih jezikov postalo interaktivno in s tem bolj zanimivo.

Z izboljšanjem kakovosti izobraževalnih programov in z uporabo sodobnih načinov izobraževanja bomo pridobili bolje usposobljene posameznike. Vse to pa bo pripomoglo k razvoju mehanizmov in instrumentov za dvig jezikovne pismenosti oz. učenja sosednjih jezikov (jezikov manjšin) ter pri širjenju pomena madžarske kulture in jezika v Sloveniji in slovenske kulture ter jezika na Madžarskem kot tudi preseganju stereotipov med narodi.

 

9. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA USVAJANJE MANJŠINSKEGA JEZIKA

IN OHRANJANJE NARODNE IN JEZIKOVNE IDENTITETE

Pri čim temeljitejšem usvajanju madžarskega in slovenskega jezika in v povezavi s tem pri ohranjanju narodne in jezikovne identitete imajo pomembno vlogo tudi programi, ki se izvajajo v matični državi manjšin. V teh primerih se namreč otroci dvojezičnih šol pod strokovnim vodstvom svojih učiteljev in strokovnjakov iz matičnih držav usvajajo jezik v matični državi, kjer poleg jezika spoznavajo tudi kulturne in druge vrednote, ki so pomembne za ohranjanje jezikovne identitete in s tem povezane narodne identitete. Zaradi tega bomo v sklopu projekta organizirali programe za dvojezične šole iz Porabja in Prekmurja v matičnih državah, se pravi v Sloveniji in na Madžarskem, v sklopu katerih se bodo učenci udeležili raznih izobraževalnih programov v maternem jeziku.

 

10. USVAJANJE JEZIKA NA IGRIV NAČIN – S POMOČJO GLEDALIŠKIH PREDSTAV

Dvojezično šolstvo v Porabju je še v povojih, saj so ga uvedli šele pred slabim desetletjem. Prav zaradi tega je zelo pomembno, kako se pristopa k učenju jezika manjšine, torej slovenščine. Učenje jezika in spoznavanje vrednot, ki so pomembne za vsakdanje življenje, se lahko usvajajo tudi na igriv način. S tem namenom bomo za učence dvojezičnih šol v Porabju poskusno organizirali interaktivne gledališke predstave, v katerih tako učenci kot učitelji niso le gledalci, temveč imajo pomembno vlogo pri sami izvedbi predstave. Na ta način bomo pri otrocih in učencih pripomogli k razvijanju in spodbujanju besednega zaklada, poleg tega pa imajo predstave v ospredju vrednote, kot npr. sprejemanje drugačnosti, medkulturni dialog itd., torej vrednote, ki so za prostor, kjer šole delujejo, velikega pomena.

 

11. PROGRAM SKUPNI ŠOLSKI DAN DVOJEZIČNEGA POUČEVANJA

ZA PORABSKE IN PREKMURSKE DVOJEZIČNE ŠOLE

V sklopu projekta bomo organizirali skupni šolski dan dvojezičnega poučevanja za porabske in prekmurske dvojezične šole. Učitelji in učenci porabskih dvojezičnih šol se bodo po razredih vključili v vzgojno-izobraževalni proces, ki poteka na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju. S tem načinom pristopa k spoznavanju dvojezičnega poučevanja v Prekmurju bi poleg učiteljev svoje izkušnje lahko izmenjali tudi učenci dvojezičnih šol v Porabju in Prekmurju. To pa je že ena od dodanih vrednosti projekta, namreč večja izmenjava dobrih praks med učitelji in večje povezovanje dvojezičnih šol v Prekmurju in Porabju. Skupni šolski dan bomo izvedli na Dvojezični osnovni šoli I Lendava, saj je največja dvojezična osnovna šola v Prekmurju in s tem povezano ima dovolj kapacitet za sprejem učencev in učiteljev iz Porabja. Učenci porabskih šol se bodo po razredih vključili v pouk, ki poteka na dvojezični osnovni šoli I Lendava. Učitelji dvojezičnih šol iz Porabja pa se bodo pridružili učiteljem

na lendavski dvojezični šoli pri izvajanju pouka.

 

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Alap és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos

és Sportminisztériuma társfinanszírozásával, a  „Humán erőforrás fejlesztés és élethosszig tartó tanulás” 3. fejlesztési prioritás,

„Az oktatási és képzési rendszerek minőségi és hatékonysági

fejlesztése 3.1. intézkedés keretén belül valósul meg.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje«; prednostne usmeritve 3.1 «Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.