SPLOŠNO O PROJEKT

 

Naslov projekta:

Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev

v jeziku manjšin v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih

zavodih Prekmurja in Porabja

 

Izvajalec projekta:

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

 

Vodja projekta:

doc. dr. Attila Kovács

 

Financer:

Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada

in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Republike Slovenije

 

Vrednost projekta:

300.000,00 EUR

 

Trajanje projekta:

od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2015

 

Ciljne skupine oz. ciljni upravičenci projekta:

 

1.

Pedagoški delavci in drugo strokovno osebje

s področja vzgoje in izobraževanja na dvojezičnih

VIZ v Prekmurju in Porabju

 

2.

Vodstva dvojezičnih VIZ v Prekmurju

in Porabju (ravnatelji, njihovi pomočniki,

vodstveni timi)

 

3.

Dodatna skupina: otroci in učenci dvojezičnih

vrtcev in dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju in Porabju,

dijaki dvojezične srednje šole v Prekmurju

in udeleženci fakultativnega programa v Ljubljani

in Monoštru.

 

Cilji projekta:

Temeljni cilj projekta je dvig jezikovih kompetenc pedagoških delavcev v jeziku manjšin v dvojezičnih VIZ Prekmurja in Porabja, v povezavi s tem pa tudi

dvig konkurenčnosti znanja otrok, ki obiskujejo dvojezične vzgojno-izobraževalne ustanove. Posredni cilj je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja, predvsem poučevanja madžarskega in slovenskega jezika kot jezikov manjšin v Prekmurju in Porabju.

 

 

 

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Alap és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos

és Sportminisztériuma társfinanszírozásával, a  „Humán erőforrás fejlesztés és élethosszig tartó tanulás” 3. fejlesztési prioritás,

„Az oktatási és képzési rendszerek minőségi és hatékonysági

fejlesztése 3.1. intézkedés keretén belül valósul meg.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje«; prednostne usmeritve 3.1 «Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.